Valid 验证提示

使用方法

ax-form-input后使用ax-valid显示验证结果,配合颜色和图标表示不同的验证提示。基本结构如下:

               <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">名称</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-primary"><span class="ax-iconfont ax-icon-check-o-fill"></span> 文字</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
            
姓名:
填写完成
姓名:
请正确填写用户名
姓名:
比如:李四
               <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">姓名:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-primary"><span class="ax-iconfont ax-icon-check-o-fill"></span> 填写完成</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">姓名:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-danger"><span class="ax-iconfont ax-icon-close-o-fill"></span> 请正确填写用户名</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">姓名:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-ignore">比如:李四</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
            

加强

给输入控件添加ax-check-primaryax-check-danger等样式可与下方验证提示配合加强显示效果。

姓名:
填写完成
姓名:
请正确填写用户名
                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">姓名:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" value="李文" class="ax-check-primary" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-primary"><span class="ax-iconfont ax-icon-check-o-fill"></span> 填写完成</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">姓名:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" value="张勋" class="ax-check-danger" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-danger"><span class="ax-iconfont ax-icon-close-o-fill"></span> 请正确填写用户名</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
            

组合

可与表单基础控件配合使用,举一反三。

姓名:
填写完成
从列表选填
姓名:
请正确填写用户名
不超过4个字
                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">姓名:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" value="李文" class="ax-check-primary" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-primary"><span class="ax-iconfont ax-icon-check-o-fill"></span> 填写完成</div>
                    </div>
                    <a href="###" class="ax-form-btn ax-btn ax-primary">从列表选填</a>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">姓名:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" value="张勋" class="ax-check-danger" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-danger"><span class="ax-iconfont ax-icon-close-o-fill"></span> 请正确填写用户名</div>
                    </div>
                    <span class="ax-form-txt ax-color-ignore">不超过4个字</span>
                  </div>
                </div>
            

五种验证

本框架一共设置了5种彩色验证提示,表示不同的意义,用户可按需选择使用。

完成:
填写完成
错误:
请正确填写用户名
成功:
填写正确
警告:
注意消息
信息:
信息通知
广告:
广告疑问
                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">完成:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" value="李文" class="ax-check-primary" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-primary"><span class="ax-iconfont ax-icon-check-o-fill"></span> 填写完成</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">错误:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" value="张勋" class="ax-check-danger" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-danger"><span class="ax-iconfont ax-icon-close-o-fill"></span> 请正确填写用户名</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">成功:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" value="侯正宇" class="ax-check-success" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-success"><span class="ax-iconfont ax-icon-check-o-fill"></span> 填写正确</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">警告:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" value="方国胜" class="ax-check-warning" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-warning"><span class="ax-iconfont ax-icon-alert-fill"></span>注意消息</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">信息:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" value="魏强" class="ax-check-info" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-info"><span class="ax-iconfont ax-icon-question-o"></span> 信息通知</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">广告:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" placeholder="输入登录名称" value="魏强" class="ax-check-ad" type="text"></div>
                      <div class="ax-valid ax-color-ad"><span class="ax-iconfont ax-icon-question-o"></span> 广告疑问</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
            

Qquery.Validate表单验证 PLUGIN

jquery.validatejquery家族非常受欢迎的表单验证插件。本框架在原版v1.19.1基础上进行了修改整合,使用方法一致。修改内容如下:

 • 新增inputClass属性,表示错误时input使用的样式
 • 将原版默认的英文提示文字换成了中文提示文字
账号:
必填
密码:
必填
确认密码:
必填
 • <script src="src/plugins/jquery.validate/jquery.validate.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script type='text/javascript'>
    $(document).ready(function () {
  
      $("#regForm").validate({
        debug:true,
        rules: {
          name: "required",
          pass: {
            required: true,
            minlength: 6
          },
          pass2: {
            required: true,
            minlength: 6,
            equalTo: "#pass"
          },
        },
        messages: {
          name: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入用户名!</div>",
          pass: {
            required: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入密码</div>",
            minlength: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 密码长度不能小于 6 个字母</div>"
          },
          pass2: {
            required: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入密码</div>",
            minlength: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 密码长度不能小于 6 个字母</div>",
            equalTo: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 两次密码输入不一致</div>"
          },
        }
      });
    });
  </script>
              
 •             <form id="regForm" method="get" action="">
              <div class="demo">
                <div class="inner" style="padding: 14px;">
  
                  <div class="ax-form-group">
                    <div class="ax-flex-row">
                      <div class="ax-form-label">账号:</div>
                      <div class="ax-form-con">
                        <div class="ax-form-input"><input name="name" placeholder="输入账号" type="text"></div>
                      </div>
                      <div class="ax-form-txt ax-color-ignore">必填</div>
                    </div>
                  </div>
  
                  <div class="ax-break-md"></div>
  
                  <div class="ax-form-group">
                    <div class="ax-flex-row">
                      <div class="ax-form-label">密码:</div>
                      <div class="ax-form-con">
                        <div class="ax-form-input"><input id="pass" name="pass" placeholder="" type="password"></div>
                      </div>
                      <div class="ax-form-txt ax-color-ignore">必填</div>
                    </div>
                  </div>
  
                  <div class="ax-break-md"></div>
  
                  <div class="ax-form-group">
                    <div class="ax-flex-row">
                      <div class="ax-form-label">确认密码:</div>
                      <div class="ax-form-con">
                        <div class="ax-form-input"><input name="pass2" placeholder="" type="password"></div>
                      </div>
                      <div class="ax-form-txt ax-color-ignore">必填</div>
                    </div>
                  </div>
  
                  <div class="ax-break-md"></div>
  
                  <div class="ax-form-group">
                    <div class="ax-flex-row">
                      <div class="ax-form-label"></div>
                      <div class="ax-flex-block">
                        <div class="ax-form-input"><button type="submit" class="ax-btn ax-primary">提交</button> <button type="reset" class="ax-btn">取消</button></div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
  
                </div>
              </div>
              </form>
                    

改变提示位置。

账号:
比如:李四
密码:
6位数密码
确认密码:
6位数密码
账号:
比如:李四
密码:
6位数密码
确认密码:
6位数密码
 • <script src="src/plugins/jquery.validate/jquery.validate.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script type='text/javascript'>
    $(document).ready(function () {
  
  
      $("#regForm2").validate({
        errorPlacement: function(error, element) {
          error.insertAfter(element.parent().parent());
        },
        debug:true,
        errorClass: "ax-form-txt",
        rules: {
          name: "required",
          pass: {
            required: true,
            minlength: 6
          },
          pass2: {
            required: true,
            minlength: 6,
            equalTo: "#pass2"
          },
        },
        messages: {
          name: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入用户名!</div></div>",
          pass: {
            required: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入密码</div>",
            minlength: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 密码长度不能小于 6 个字母</div>"
          },
          pass2: {
            required: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入密码</div>",
            minlength: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 密码长度不能小于 6 个字母</div>",
            equalTo: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 两次密码输入不一致</div>"
          },
        }
      });
  
      $("#regForm3").validate({
  
        debug:true,
        errorLabelContainer:"#alltips",
        rules: {
          name: "required",
          pass: {
            required: true,
            minlength: 6
          },
          pass2: {
            required: true,
            minlength: 6,
            equalTo: "#pass3"
          },
        },
        messages: {
          name: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入用户名!</div>",
          pass: {
            required: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入密码</div>",
            minlength: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 密码长度不能小于 6 个字母</div>"
          },
          pass2: {
            required: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入密码</div>",
            minlength: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 密码长度不能小于 6 个字母</div>",
            equalTo: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 两次密码输入不一致</div>"
          },
        }
      });
    });
  </script>
              
 •             <form id="regForm2" method="get" action="">
                <div class="demo">
                  <div class="inner" style="padding: 14px;">
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">账号:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="name" placeholder="输入账号" type="text"></div>
                          <div class="ax-valid ax-color-ignore">比如:李四</div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">密码:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input id="pass2" name="pass" placeholder="" type="password"></div>
                          <div class="ax-valid ax-color-ignore">6位数密码</div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">确认密码:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="pass2" placeholder="" type="password"></div>
                          <div class="ax-valid ax-color-ignore">6位数密码</div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label"></div>
                        <div class="ax-flex-block">
                          <div class="ax-form-input"><button type="submit" class="ax-btn ax-primary">提交</button> <button type="reset" class="ax-btn">取消</button></div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                  </div>
                </div>
              </form>
              <form id="regForm3" method="get" action="">
                <div class="demo">
                  <div class="inner" style="padding: 14px;">
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">账号:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="name" placeholder="输入账号" type="text"></div>
                          <div class="ax-valid ax-color-ignore">比如:李四</div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">密码:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input id="pass3" name="pass" placeholder="" type="password"></div>
                          <div class="ax-valid ax-color-ignore">6位数密码</div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">确认密码:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="pass2" placeholder="" type="password"></div>
                          <div class="ax-valid ax-color-ignore">6位数密码</div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label"></div>
                        <div class="ax-flex-block">
                          <div class="ax-form-input"><button type="submit" class="ax-btn ax-primary">提交</button> <button type="reset" class="ax-btn">取消</button></div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label"></div>
                        <div class="ax-flex-block">
                          <div id="alltips"></div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                  </div>
                </div>
              </form>
                    

验证成功提示。

账号:
密码:
确认密码:
 • <script src="src/plugins/jquery.validate/jquery.validate.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script type='text/javascript'>
    $(document).ready(function () {
      $("#regForm4").validate({
        debug:true,
        rules: {
          name: "required",
          pass: {
            required: true,
            minlength: 6
          },
          pass2: {
            required: true,
            minlength: 6,
            equalTo: "#pass4"
          },
        },
        messages: {
          name: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入用户名!</div>",
          pass: {
            required: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入密码</div>",
            minlength: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 密码长度不能小于 6 个字母</div>"
          },
          pass2: {
            required: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 请输入密码</div>",
            minlength: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 密码长度不能小于 6 个字母</div>",
            equalTo: "<div class='ax-color-danger'><span class='ax-iconfont ax-icon-close-o-fill'></span> 两次密码输入不一致</div>"
          },
        },
        success: function(label) {
          label.removeClass("ax-color-danger").html("<div class='ax-color-primary'><span class='ax-iconfont ax-icon-check-o-fill'></span> 通过验证</div>");
        }
      });
    });
  </script>
              
 •             <form id="regForm4" method="get" action="">
                <div class="demo">
                  <div class="inner" style="padding: 14px;">
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">账号:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="name" placeholder="输入账号" type="text"></div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">密码:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input id="pass4" name="pass" placeholder="" type="password"></div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">确认密码:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="pass2" placeholder="" type="password"></div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label"></div>
                        <div class="ax-flex-block">
                          <div class="ax-form-input"><button type="submit" class="ax-btn ax-primary">提交</button> <button type="reset" class="ax-btn">取消</button></div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
  
                  </div>
                </div>
              </form>
                    

使用jQuery.validator插件中的addMethod方法完成其他验证,比如手机号。

手机号:
座机号:
邮编号:
QQ号:
IP地址:
长度判断:
 • <script src="src/plugins/jquery.validate/jquery.validate.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script type='text/javascript'>
    $(document).ready(function () {
      jQuery.validator.addMethod("mobile", function(value, element) {
        var length = value.length;
        var mobile = /^(((13[0-9]{1})|(15[0-9]{1}))+\d{8})$/
        return this.optional(element) || (length == 11 && mobile.test(value));
      }, "
  手机号码格式错误!
  "); $("#otherForm1").validate({ debug:true, rules: { name: { required: true, mobile:true, } }, messages: { name: { required:"
  请输入手机号!
  ", } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); jQuery.validator.addMethod("phone", function(value, element) { var tel = /^(0[0-9]{2,3}\-)?([2-9][0-9]{6,7})+(\-[0-9]{1,4})?$/; return this.optional(element) || (tel.test(value)); }, "
  座机号码格式错误!
  "); $("#otherForm2").validate({ debug:true, rules: { name: { required: true, phone:true, } }, messages: { name: { required:"
  请输入座机号!
  ", } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); jQuery.validator.addMethod("zipCode", function(value, element) { var tel = /^[0-9]{6}$/; return this.optional(element) || (tel.test(value)); }, "
  邮编格式错误!
  "); $("#otherForm3").validate({ debug:true, rules: { name: { required: true, zipCode:true, } }, messages: { name: { required:"
  请输入邮编号!
  ", } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); jQuery.validator.addMethod("qq", function(value, element) { var tel = /^[1-9]\d{4,9}$/; return this.optional(element) || (tel.test(value)); }, "
  QQ号格式错误!
  "); $("#otherForm4").validate({ debug:true, rules: { name: { required: true, qq:true, } }, messages: { name: { required:"
  请输入QQ号!
  ", } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); jQuery.validator.addMethod("ip", function(value, element) { var ip = /^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$/; return this.optional(element) || (ip.test(value) && (RegExp.$1 < 256 && RegExp.$2 < 256 && RegExp.$3 < 256 && RegExp.$4 < 256)); }, "
  IP地址格式错误!
  "); $("#otherForm5").validate({ debug:true, rules: { name: { required: true, ip:true, } }, messages: { name: { required:"
  请输入IP地址!
  ", } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); }); </script>
 •                   <form id="otherForm1" method="get" action="">
                      <div class="ax-form-group">
                        <div class="ax-flex-row">
                          <div class="ax-form-label">手机号:</div>
                          <div class="ax-form-con">
                            <div class="ax-form-input"><input name="name" placeholder="输入手机号" type="text"></div>
                          </div>
                          <button type="submit" class="ax-form-btn ax-btn ax-primary">提交</a>
                        </div>
                      </div>
                    </form>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <form id="otherForm2" method="get" action="">
                      <div class="ax-form-group">
                        <div class="ax-flex-row">
                          <div class="ax-form-label">座机号:</div>
                          <div class="ax-form-con">
                            <div class="ax-form-input"><input name="name" placeholder="输入座机号" type="text"></div>
                          </div>
                          <button type="submit" class="ax-form-btn ax-btn ax-primary">提交</a>
                        </div>
                      </div>
                    </form>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <form id="otherForm3" method="get" action="">
                      <div class="ax-form-group">
                        <div class="ax-flex-row">
                          <div class="ax-form-label">邮编号:</div>
                          <div class="ax-form-con">
                            <div class="ax-form-input"><input name="name" placeholder="输入邮编号" type="text"></div>
                          </div>
                          <button type="submit" class="ax-form-btn ax-btn ax-primary">提交</a>
                        </div>
                      </div>
                    </form>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <form id="otherForm4" method="get" action="">
                      <div class="ax-form-group">
                        <div class="ax-flex-row">
                          <div class="ax-form-label">QQ号:</div>
                          <div class="ax-form-con">
                            <div class="ax-form-input"><input name="name" placeholder="输入QQ号" type="text"></div>
                          </div>
                          <button type="submit" class="ax-form-btn ax-btn ax-primary">提交</a>
                        </div>
                      </div>
                    </form>
  
                    <div class="ax-break-md"></div>
  
                    <form id="otherForm5" method="get" action="">
                      <div class="ax-form-group">
                        <div class="ax-flex-row">
                          <div class="ax-form-label">IP地址:</div>
                          <div class="ax-form-con">
                            <div class="ax-form-input"><input name="name" placeholder="输入IP地址" type="text"></div>
                          </div>
                          <button type="submit" class="ax-form-btn ax-btn ax-primary">提交</a>
                        </div>
                      </div>
                    </form>