Strength 密码强度

使用方法

整体用ax-strength样式包裹,默认宽强度是100%,使用弹性等分布局,对ax-col使用ax-active即可显示当前安全级别。基本格式如下:

             <div class="ax-strength ax-row">
              <div class="ax-col ax-lv1 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
              <span class="ax-gutter-xxs"></span>
              <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
              <span class="ax-gutter-xxs"></span>
              <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
             </div>
            

默认是灰色,一级强度颜色是color-danger,二级强度颜色是color-ad,三级强度颜色是color-success,四级强度颜色是color-info,五级强度颜色是color-primary

默认:
很弱:
弱:
中:
强:
很强:
                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">默认:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">很弱:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv1 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">弱:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">中:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">强:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv4 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">很强:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv4"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv5 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
            

任意使用强度级别

增删对应的列即可。

三级强度:
四级强度:
五级强度:
                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">三级强度:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">四级强度:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv4"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">五级强度:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv4"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv5"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
            

使用相同颜色

对多个列使用相同的级别样式,比如ax-lv2

三级强度:
四级强度:
五级强度:
                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">三级强度:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">四级强度:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">五级强度:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
            

自定义宽强度

ax-strength写上style样式即可。

300px:
                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">300px:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row" style="width: 300px;">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv4"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>


                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
            

配合input使用

有五种组合方式,见演示效果。

密码:
密码:
密码:
密码:
密码:
密码强!
                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">密码:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" type="password"></div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label"></div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv4"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">密码:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" type="password"></div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label"></div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">

                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv2"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">密码:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" type="password"></div>
                    </div>
                    <div class="ax-strength ax-row" style="width: 124px;">
                      <div class="ax-col ax-lv1 ax-active"><span class="ax-title"></span><div class="ax-bar"></div></div>
                      <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                      <div class="ax-col ax-lv2"><span class="ax-title"></span><div class="ax-bar"></div></div>
                      <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                      <div class="ax-col ax-lv3"><span class="ax-title"></span><div class="ax-bar"></div></div>
                      <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                      <div class="ax-col ax-lv4"><span class="ax-title"></span><div class="ax-bar"></div></div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">密码:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" type="password"></div>
                    </div>
                    <div class="ax-strength ax-row" style="width: 28px;">
                      <div class="ax-col ax-lv1 ax-active"><span class="ax-title"></span><div class="ax-bar"></div></div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">密码:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" type="password"></div>
                      <div class="ax-strength ax-row">
                        <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div></div>
                        <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                        <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div></div>
                        <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                        <div class="ax-col ax-lv3 ax-active"><div class="ax-bar"></div></div>
                        <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                        <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div></div>
                      </div>
                      <div class="ax-valid ax-color-success">密码强!</div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
            

不同尺寸

有五种组合方式,见演示效果。

ax-xs密码:
ax-sm密码:
密码:
                <div class="ax-form-group ax-xs">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">ax-xs密码:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" type="password" class="ax-xs"></div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="ax-break-xxs"></div>
                <div class="ax-form-group ax-xs">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label"></div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">
                        <div class="ax-strength ax-row ax-xs">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv4"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group ax-sm">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">ax-sm密码:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" type="password" class="ax-sm"></div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="ax-break-xxs"></div>
                <div class="ax-form-group ax-sm">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label"></div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">
                        <div class="ax-strength ax-row ax-sm">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv4"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="ax-break-md"></div>

                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label">密码:</div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input"><input name="username" type="password"></div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="ax-break-md"></div>
                <div class="ax-form-group">
                  <div class="ax-flex-row">
                    <div class="ax-form-label"></div>
                    <div class="ax-form-con">
                      <div class="ax-form-input">
                        <div class="ax-strength ax-row">
                          <div class="ax-col ax-lv1"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv2 ax-active"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv3"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col ax-lv4"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                        </div>

                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
            

插件验证强度 PLUGIN

本框架使用了知名的表单验证插件:jquery.validate,使用的版本是v1.19.1,其基本用法见表单验证,配合其addMethod扩展用法,进行密码强度判断。请观摩演示效果。

风格1:
风格2:
风格3:
风格4:
风格5:
风格6:
 • <script src="src/plugins/jquery.validate/jquery.validate.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script type='text/javascript'>
    $(document).ready(function () {
     var chaVal = 0;
      var upVal = 0;
      var lowVal = 0;
      var numVal = 0;
      var speVal = 0;
      var upperCase= new RegExp('[A-Z]');
      var lowerCase= new RegExp('[a-z]');
      var numbers = new RegExp('[0-9]');
      var specialchars = new RegExp('[^a-zA-Z0-9]');
  
  
      $.validator.addMethod('passwordCheck01', function (value, element) {
  
        if (value.length >= 12) { chaVal = 1; } else { chaVal = 0; };
        if (value.match(upperCase)) { upVal = 1} else { upVal = 0; };
        if (value.match(lowerCase)) { lowVal = 1} else { lowVal = 0; };
        if (value.match(numbers)) { numVal = 1} else { numVal = 0; };
        if (value.match(specialchars)) { speVal = 1} else { speVal = 0; };
  
        var total = chaVal + upVal + lowVal + numVal + speVal;
  
        if (total == 0) {
          $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active");
          $(element).data('error-msg',"
  请输入密码
  "); return false; } else if (value.length < 6 ){ $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1 ax-active"); $(element).data('error-msg',"
  密码长度不能小于 6 个字母
  "); return false; }else if (total <= 1 && value.length >= 6) { $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1 ax-active"); return true; } else if (total == 2 && value.length >= 6){ $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv2 ax-active"); return true; } else if(total == 3 && value.length >= 6){ $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv2"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv3 ax-active"); return true; } else if(total == 4 && value.length >= 6){ $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv2"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv3"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(4)").addClass("ax-lv4 ax-active"); return true; } else { $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv2"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv3"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(4)").addClass("ax-lv4"); $("#vali01").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(5)").addClass("ax-lv5 ax-active"); return true; } return true; }, function(params, element) { return $(element).data('error-msg'); }); $("#vali01").validate({ errorPlacement: function(error, element) { error.insertAfter(element.parent().parent()); }, debug:true, errorClass: "ax-form-txt", rules: { password: { passwordCheck01:true, } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); $.validator.addMethod('passwordCheck02', function (value, element) { if (value.length >= 12) { chaVal = 1; } else { chaVal = 0; }; if (value.match(upperCase)) { upVal = 1} else { upVal = 0; }; if (value.match(lowerCase)) { lowVal = 1} else { lowVal = 0; }; if (value.match(numbers)) { numVal = 1} else { numVal = 0; }; if (value.match(specialchars)) { speVal = 1} else { speVal = 0; }; var total = chaVal + upVal + lowVal + numVal + speVal; if (total == 0) { $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); $(element).data('error-msg',"
  请输入密码
  "); return false; } else if (value.length < 6 ){ $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1 ax-active"); $(element).data('error-msg',"
  密码长度不能小于 6 个字母
  "); return false; }else if (total <= 1 && value.length >= 6) { $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1 ax-active"); return true; } else if (total == 2 && value.length >= 6){ $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv2"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv2 ax-active"); return true; } else if(total == 3 && value.length >= 6){ $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv3"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv3"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv3 ax-active"); return true; } else if(total == 4 && value.length >= 6){ $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv4"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv4"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv4"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(4)").addClass("ax-lv4 ax-active"); return true; } else { $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv5"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv5"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv5"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(4)").addClass("ax-lv5"); $("#vali02").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(5)").addClass("ax-lv5 ax-active"); return true; } return true; }, function(params, element) { return $(element).data('error-msg'); }); $("#vali02").validate({ errorPlacement: function(error, element) { error.insertAfter(element.parent().parent()); }, debug:true, errorClass: "ax-form-txt", rules: { password: { passwordCheck02:true, } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); $.validator.addMethod('passwordCheck03', function (value, element) { if (value.length >= 12) { chaVal = 1; } else { chaVal = 0; }; if (value.match(upperCase)) { upVal = 1} else { upVal = 0; }; if (value.match(lowerCase)) { lowVal = 1} else { lowVal = 0; }; if (value.match(numbers)) { numVal = 1} else { numVal = 0; }; if (value.match(specialchars)) { speVal = 1} else { speVal = 0; }; var total = chaVal + upVal + lowVal + numVal + speVal; if (total == 0) { $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); $(element).data('error-msg',"
  请输入密码
  "); return false; } else if (value.length < 6 ){ $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1 ax-active"); $(element).data('error-msg',"
  密码长度不能小于 6 个字母
  "); return false; }else if (total <= 1 && value.length >= 6) { $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1 ax-active"); return true; } else if (total == 2 && value.length >= 6){ $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv2 ax-active"); return true; } else if(total == 3 && value.length >= 6){ $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv2"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv3 ax-active"); return true; } else if(total == 4 && value.length >= 6){ $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv2"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv3"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(4)").addClass("ax-lv4 ax-active"); return true; } else { $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv2"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv3"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(4)").addClass("ax-lv4"); $("#vali03").find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(5)").addClass("ax-lv5 ax-active"); return true; } return true; }, function(params, element) { return $(element).data('error-msg'); }); $("#vali03").validate({ debug:true, errorClass: "ax-valid", rules: { password: { passwordCheck03:true, } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); $("#vali04").each(function(){ var thisForm = $(this); $.validator.addMethod('passwordCheck04', function (value, element) { if (value.length >= 12) { chaVal = 1; } else { chaVal = 0; }; if (value.match(upperCase)) { upVal = 1} else { upVal = 0; }; if (value.match(lowerCase)) { lowVal = 1} else { lowVal = 0; }; if (value.match(numbers)) { numVal = 1} else { numVal = 0; }; if (value.match(specialchars)) { speVal = 1} else { speVal = 0; }; var total = chaVal + upVal + lowVal + numVal + speVal; if (total == 0) { thisForm.find(".ax-strength").html(''); $(element).data('error-msg',"
  请输入密码
  "); return false; } else if (value.length < 6 ){ thisForm.find(".ax-strength").html('
  '); $(element).data('error-msg',"
  密码长度不能小于 6 个字母
  "); return false; }else if (total <= 1 && value.length >= 6) { thisForm.find(".ax-strength").html('
  '); return true; } else if (total == 2 && value.length >= 6){ thisForm.find(".ax-strength").html('
  '); return true; } else if(total == 3 && value.length >= 6){ thisForm.find(".ax-strength").html('
  '); return true; } else if(total == 4 && value.length >= 6){ thisForm.find(".ax-strength").html('
  '); return true; } else { thisForm.find(".ax-strength").html('
  '); return true; } return true; }, function(params, element) { return $(element).data('error-msg'); }); thisForm.validate({ debug:true, errorClass: "ax-valid", rules: { password: { passwordCheck04:true, } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); }); $("#vali05").each(function(){ var thisForm = $(this); $.validator.addMethod('passwordCheck05', function (value, element) { if (value.length >= 12) { chaVal = 1; } else { chaVal = 0; }; if (value.match(upperCase)) { upVal = 1} else { upVal = 0; }; if (value.match(lowerCase)) { lowVal = 1} else { lowVal = 0; }; if (value.match(numbers)) { numVal = 1} else { numVal = 0; }; if (value.match(specialchars)) { speVal = 1} else { speVal = 0; }; var total = chaVal + upVal + lowVal + numVal + speVal; if (total == 0) { thisForm.find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); $(element).data('error-msg',"
  请输入密码
  "); return false; } else if (value.length < 6 ){ thisForm.find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-active"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1 ax-active"); $(element).data('error-msg',"
  密码长度不能小于 6 个字母
  "); return false; }else if (total <= 1 && value.length >= 6) { thisForm.find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv1 ax-active"); return true; } else if (total == 2 && value.length >= 6){ thisForm.find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv2"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv2 ax-active"); return true; } else if(total == 3 && value.length >= 6){ thisForm.find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv3"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv3"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv3 ax-active"); return true; } else if(total == 4 && value.length >= 6){ thisForm.find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv4"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv4"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv4"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(4)").addClass("ax-lv4 ax-active"); return true; } else { thisForm.find(".ax-strength .ax-col").removeClass("ax-lv1 ax-lv2 ax-lv3 ax-lv4 ax-lv5 ax-active"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(1)").addClass("ax-lv5"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(2)").addClass("ax-lv5"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(3)").addClass("ax-lv5"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(4)").addClass("ax-lv5"); thisForm.find(".ax-strength .ax-col:nth-of-type(5)").addClass("ax-lv5 ax-active"); return true; } return true; }, function(params, element) { return $(element).data('error-msg'); }); thisForm.validate({ errorPlacement: function(error, element) { error.appendTo(element.parent().parent()); }, debug:true, errorClass: "ax-valid", rules: { password: { passwordCheck05:true, } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); }); $("#vali06").each(function(){ var thisForm = $(this); $.validator.addMethod('passwordCheck06', function (value, element) { if (value.length >= 12) { chaVal = 1; } else { chaVal = 0; }; if (value.match(upperCase)) { upVal = 1} else { upVal = 0; }; if (value.match(lowerCase)) { lowVal = 1} else { lowVal = 0; }; if (value.match(numbers)) { numVal = 1} else { numVal = 0; }; if (value.match(specialchars)) { speVal = 1} else { speVal = 0; }; var total = chaVal + upVal + lowVal + numVal + speVal; if (total == 0) { thisForm.find(".ax-strength-svg").removeClass("ax-weak ax-medium ax-strong"); $(element).data('error-msg',"
  请输入密码
  "); return false; } else if (value.length < 6 ){ thisForm.find(".ax-strength-svg").removeClass("ax-medium ax-strong"); thisForm.find(".ax-strength-svg").addClass("ax-weak"); $(element).data('error-msg',"
  密码长度不能小于 6 个字母
  "); return false; }else if (total <= 1 && value.length >= 6) { thisForm.find(".ax-strength-svg").removeClass("ax-medium ax-strong"); thisForm.find(".ax-strength-svg").addClass("ax-weak"); return true; } else if (total == 2 || total == 3 && value.length >= 6){ thisForm.find(".ax-strength-svg").removeClass("ax-weak ax-strong"); thisForm.find(".ax-strength-svg").addClass("ax-medium"); return true; } else if(total >= 4 && value.length >= 6){ thisForm.find(".ax-strength-svg").removeClass("ax-weak ax-medium"); thisForm.find(".ax-strength-svg").addClass("ax-strong"); return true; } else { thisForm.find(".ax-strength-svg").removeClass("ax-weak ax-medium"); thisForm.find(".ax-strength-svg").addClass("ax-strong"); return true; } return true; }, function(params, element) { return $(element).data('error-msg'); }); thisForm.validate({ errorPlacement: function(error, element) { error.appendTo(element.parent().parent()); }, debug:true, errorClass: "ax-valid", rules: { password: { passwordCheck06:true, } }, success: function(label) { label.removeClass("ax-color-danger").html("
  通过验证
  "); } }); }); }); </script>
 •                   <form id="vali01" method="get" action="">
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">风格1:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="password" type="password"></div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="ax-break-md"></div>
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label"></div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input">
                            <div class="ax-strength ax-row">
                              <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                              <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                              <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                              <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                              <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                              <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                              <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                              <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                              <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                            </div>
  
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </form>
  
                  <div class="ax-break-md"></div>
  
                  <form id="vali02" method="get" action="">
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">风格2:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="password" type="password"></div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="ax-break-md"></div>
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label"></div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input">
  
                            <div class="ax-strength ax-row">
                              <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                              <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                              <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                              <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                              <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                              <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                              <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                              <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                              <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div><span class="ax-title"></span></div>
                            </div>
  
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </form>
  
                  <div class="ax-break-md"></div>
  
                  <form id="vali03" method="get" action="">
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">风格3:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="password" type="password"></div>
                        </div>
                        <div class="ax-strength ax-row" style="width: 124px;">
                          <div class="ax-col"><span class="ax-title"></span><div class="ax-bar"></div></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><span class="ax-title"></span><div class="ax-bar"></div></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><span class="ax-title"></span><div class="ax-bar"></div></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><span class="ax-title"></span><div class="ax-bar"></div></div>
                          <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                          <div class="ax-col"><span class="ax-title"></span><div class="ax-bar"></div></div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </form>
  
                  <div class="ax-break-md"></div>
  
                  <form id="vali04" method="get" action="">
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">风格4:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="password" type="password"></div>
                        </div>
                        <div class="ax-strength ax-row" style="width: 28px;">
  
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </form>
  
                  <div class="ax-break-md"></div>
  
                  <form id="vali05" method="get" action="">
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">风格5:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="password" type="password"></div>
                          <div class="ax-strength ax-row">
                            <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div></div>
                            <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                            <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div></div>
                            <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                            <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div></div>
                            <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                            <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div></div>
                            <span class="ax-gutter-xxs"></span>
                            <div class="ax-col"><div class="ax-bar"></div></div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </form>
  
                  <div class="ax-break-md"></div>
  
                  <form id="vali06" method="get" action="">
                    <div class="ax-form-group">
                      <div class="ax-flex-row">
                        <div class="ax-form-label">风格6:</div>
                        <div class="ax-form-con">
                          <div class="ax-form-input"><input name="password" type="password"></div>
                        </div>
                        <div class="ax-strength ax-strength-svg"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 86.6986 86.6986"><path class="svg-bg" d="M7.238500000000002,43.3493A36.1108,36.1108 0,1,1 79.4601,43.3493A36.1108,36.1108 0,1,1 7.238500000000002,43.3493"></path><path class="svg-out" d="M7.238500000000002,43.3493A36.1108,36.1108 0,1,1 79.4601,43.3493A36.1108,36.1108 0,1,1 7.238500000000002,43.3493"></path></svg></div>
                      </div>
                    </div>
                  </form>
                    
svg强度验证效果也可以使用progress进度条插件实现,详见:Progress 进度条